O Nas

O FUNDACJI PAŁAC GORZANÓW

Nr KRS: 0000432321

Fundacja Pałac Gorzanów powołana została do istnienia 29 sierpnia 2012 roku. Jej nadrzędnym celem jest ochrona i restauracja założenia pałacowo – parkowego w Gorzanowie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wszelkie działania podejmowane w celu uratowania cennego zabytku, wyjątkowego nie tylko w skali Kotliny Kłodzkiej, Dolnego Śląska, czy całej Polski, mają w przyszłości doprowadzić do otwarcia kompleksu dla zwiedzających i nadania temu miejscu funkcji kulturotwórczej.

W przyszłości Fundacja zamierza przeznaczyć kompleks pałacowo-parkowy w Gorzanowie na stworzenie muzeum uwzględniającego historię regionu, gromadzącego i udostępniającego zbiory kultury materialnej i duchowej.

Miejsce to przeznaczone zostanie na promowanie historii, tradycji i kultury Dolnego Śląska oraz wskrzeszanie miejscowych tradycji. Organizowane będą tutaj wystawy, konkursy, sympozja krajowe oraz międzynarodowe.

Chcielibyśmy przyczynić się do odtworzenia dawnej, kulturotwórczej funkcji pałacu poprzez prowadzenie działalności koncertowej, teatralnej, wystawienniczej i wydawniczej oraz edukacyjnej, a także poprzez upowszechnianie zjawisk kultury w każdej postaci.

Jednym ze środków prowadzących do osiągnięcia tego celu jest reaktywacja pałacowego teatru.

Fundacja zmierzać będzie do inspirowania działań interdyscyplinarnych. Chcielibyśmy skupić wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych, nawiązać współpracę ze środowiskami twórczymi i placówkami kulturalnymi oraz naukowymi Ziemi Kłodzkiej, Dolnego Śląska i Europy.

Dążyć będziemy do nawiązania współpracy z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanymi działaniami podejmowanymi na terenie pałacu.

Zamierzamy włączyć sprawy związane z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich terenie, a poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i światową.

Jednym z celów Fundacji będzie również dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do założenia pałacowego w Gorzanowie, w celu odtworzenia założenia w jego kształcie znanym z XIX wieku.

Fundacja pragnie prowadzić działalność charytatywną na rzecz mieszkańców Gorzanowa i regionu oraz wspomagać lokalne inicjatywy społeczne.

Jednym z jej celów jest również prowadzenie działalności edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi własnemu poprzez warsztaty i zajęcia tematyczne, warsztaty międzynarodowe.

O NADACI ZÁMEK GORZANOV (FUNDACJA PAŁAC GORZANÓW)

ČÍSLO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU (KRS): 0000432321

Nadace Zámek Gorzanov byla zřízena 29. srpna roku 2012. Jejím prvořadým cílem je ochrana a rekonstrukce komplexu zámeckého parku v Gorzanově. Chtěli bychom přispět k obnovení dřívější kulturní funkce zámku provozováním koncertní, divadelní, výstavní a vydavatelské i vzdělávací činnosti a také propagací kulturních jevů v jakékoli podobě.

Veškerá opatření, zaváděná pro záchranu cenné památky, která je jedinečná nejen v měřítku Kladské kotliny, Dolního Slezska, ale i celého Polska, směřují ke zpřístupnění celého komplexu návštěvníkům.

Toto místo se pomalu stává centrem propagace historie, tradice a kultury Dolního Slezska a kříšení místních tradic. Pořádají se zde výstavy, soutěže, domácí i mezinárodní sympozia a zámek v Gorzanově je na kulturní mapě Dolního Slezska stále dominantnější.

Jedním z prostředků pro dosažení tohoto cíle je reaktivace zámeckého divadla.

Nadace se soustředí na inspirování interdisciplinárních aktivit. Chceme při dosahování cílů nadace sdružovat tvůrce, umělce a vědce, spolupracovat s uměleckými centry, kulturními zařízeními a vědeckými ústavy a vysokými školami z Kladska, Dolního Slezska a celé Evropy.

Aktivity nadace zapojujeme do sítě mezinárodních kontaktů, které slouží ochraně památek a vedení kulturních projektů na jejich půdě. Tím způsobem upevňujeme vztahy polské kultury s kulturou evropskou a světovou.

Jedním z cílů nadace je také snaha o vykoupení budov a pozemků, které dříve patřily k zámeckému komplexu v Gorzanově, a následná rekonstrukce komplexu do podoby známé z 19. století.

Nadace chce provozovat charitativní činnost ve prospěch obyvatel Gorzanova a regionu a také podporovat místní občanské iniciativy.

Jedním z cílů nadace je také vzdělávací činnost pro děti a mládež, seniory, pořádání kurzů podporujících osobní rozvoj prostřednictvím workshopů, tematických lekcí a mezinárodních workshopů.

Nadace neprovozuje výdělečnou činnost.