Statut

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ II

Cel i zasady działania Fundacji

§6

Naczelnym Celem Fundacji jest ochrona i restauracja Założenia Pałacowo – Parkowego w Gorzanowie.

Celami Fundacji są również w szczególności:

1. Stworzenie muzeum uwzględniającego historię regionu, gromadzenie i udostępnianie zbiorów kultury materialnej i duchowej;

2. Działania na rzecz udostępniania parku i pałacu publiczności;

3. Promocja historii, tradycji i kultury Dolnego Śląska, wskrzeszanie miejscowych tradycji, organizowanie wystaw, konkursów, sympozjów jak i wymiana kulturalna w tym zakresie,  odtworzenie dawnej, kulturotwórczej funkcji pałacu poprzez prowadzenie działalności koncertowej, teatralnej, wystawienniczej i wydawniczej oraz edukacyjnej, a także upowszechnianie zjawisk kultury w każdej postaci;

4. Reaktywacja pałacowego teatru;

5. Inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupienie wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych, współdziałanie ze środowiskami twórczymi i placówkami kulturalnymi oraz naukowymi Ziemi Kłodzkiej, Dolnego Śląska i Europy.

6. Współpraca z wydziałami wyższych uczelni zainteresowanymi działaniami podejmowanymi na terenie pałacu;

7. Włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich terenie, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i światową;

8. Dążenie do wykupu budynków i gruntów należących dawniej do założenia pałacowego w Gorzanowie, w celu odtworzenia założenia w jego kształcie znanym z XIX wieku;

9. Działalność charytatywna na rzecz mieszkańców Gorzanowa i regionu; 10.Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych;

§7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. Gromadzenie środków na nabywanie, rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów zabytkowych własnych i nie będących własnością Fundacji, w tym zabytkowych parków i ogrodów;

2. Organizowanie konferencji, seminariów, konkursów, wystaw i innych imprez;

3. Prowadzenie działalności wydawniczej, prelekcji, koncertów, warsztatów i plenerów twórczych i artystycznych;

4. Prowadzenie własnego archiwum, galerii, biblioteki, teatru, dyskusyjnego klubu filmowego;

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi własnemu poprzez warsztaty i zajęcia tematyczne, warsztaty międzynarodowe, zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców i języków obcych dla Polaków, warsztaty połączone z poznawaniem danej kultury i obyczajów oraz wycieczkami po Polsce i po świecie;

6. Prowadzenie działalności gastronomicznej, warsztatów kulinarnych, połączonych z promocją i sprzedażą produktów własnych i regionalnych;

7. Nawiązanie kontaktów z byłymi oraz obecnymi mieszkańcami Gorzanowa, działanie w kierunku integracji społecznej poprzez współpracę z osobami, stowarzyszeniami, kołami itp.

8. Przygotowywanie i promocję publikacji periodycznych i nieperiodycznych, wydanych drukiem oraz multimedialnych związanych z celami statutowymi Fundacji oraz kształceniem kadr dla realizacji zadań statutowych Fundacji,

9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wskazanym w celach Fundacji;

10. Współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w zakresie objętym celami Fundacji.

11. Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach, targach, wystawach, itp. związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury oraz inną działalnością wymienioną w §6 Statutu;

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

Pobierz pełen statut Fundacji Pałac Gorzanów